Výchovné poradenství

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poradenské služby zajišťuje výchovná poradkyně ve spolupráci s metodičkou prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky v těchto oblastech:

1. oblast – Specifické vývojové poruchy
–  zajišťuje poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
–  vede evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami
– podává ve spolupráci s třídními učiteli návrhy na jejich vyšetření
–  seznamuje s výsledky vyšetření ihned třídní učitele a na pedagogických poradách všechny vyučující
– zajišťuje poradenství při školní neúspěšnosti a postupy řešení neprospěchu
–  zajišťuje poradenství v obtížných životních situacích žákům i rodičům
–  zajišťuje poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků

oblast – Kariérní poradenství
– koordinuje práci všech vyučujících v oblastech přijímacího řízení na střední – školy
– vede agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na střední školy
– předává informace žákům a rodičům
– spolupracuje s náborovými pracovníky středních škol a učilišť
– spolupracuje s úřadem práce
– kontroluje přihlášky žáků ke studiu

oblast – Prevence rizikového chování
zvýšenou pozornost věnuje žákům s problémovým vývojem a s rizikovým chováním
– sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní rizikové chování (šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita a další) a navrhuje cílená opatření
– ve spolupráci s třídními učiteli řeší závažné výchovné problémy, spolupracuje s policií, s orgány péče o děti – SVP, PPP, s Úřadem práce Hodonín

 Výchovná poradkyně realizuje konzultační hodiny pro rodiče i žáky podle individuální potřeby žáků a rodičů

Konzultační hodiny:

čtvrtek 7:00 – 8:00 hodin
čtvrtek 14:00 – 15:00 hodin

kontakt: 518 327 679/128

Dokumenty

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ SE SVP.pdfStáhnout dokument
Plán pedagogické podpory - tiskopis.pdfStáhnout dokument
Plán pedagogické podpory - vzor.pdfStáhnout dokument
Web - Přehled podpůrných opatření.pdfStáhnout dokument

Nabídka pro rodiče a žáky

Leták pro rodiče - pro sloučení.pdfStáhnout dokument