Školní parlament

Při MZŠ Vracov byl zřízen žákovský parlament v 2. pololetí školního roku 2012 – 2013 jako žákovská zastupitelská organizace. Smyslem fungování parlamentu bylo zajištění vlivu žáků na rozhodování o záležitostech školy, získávání důležitých informací a hájení práv dítěte.

Parlament předkládá podněty, otázky, a návrhy vedení školy i učitelům, snaží se o optimální řešení problémů, zajišťuje prostor pro komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností a podíli se na chodu školy. Školní parlament se stal součástí Školního vzdělávacího programu.

Práce na půdě parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i ČR.

Podle této Úmluvy má dítě právo:

 • vyjádřit svůj názor a požadavek
 • na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti
 • na ochranu před jakoukoli diskriminací
 • získat a zveřejnit informace

Svou činnost parlament zaměřuje na:

 • zlepšení postoje každého žáka ke školní práci a vzájemnou pomoc žáků
 • hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem
 • pomoc při organizování chodu školy

Školní parlament má právo zejména:

 • vyjadřovat se k pravidlům školy a mimoškolní činnosti
 • podílet se aktivně na veškerém životě školy
 • přednést své návrhy vedení školy a učitelům

Školní parlament má povinnosti:

 • spolupracovat prostřednictvím svých zástupců s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel Školního řádu
 • respektovat společenská pravidla a zásady slušného chování
 • dbát na tradici školy a její dobrou pověst
 • přijmout plnou odpovědnost za své iniciativy
 • správně reprezentovat školu

Cíle školního parlamentu:

 • chceme být prostředníky mezi vedením školy, učiteli, žáky, zaměstnanci a zajišťovat zpětné vazby
 • chceme předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení školního majetku
 • chceme dohlížet na dodržování školního řádu, pomoci při zajišťování čistoty a pořádku
 • chceme připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd
 • chceme řešit připomínky a návrhy žáků, pomáhat při organizaci chodu školy a vytvořit tak příjemné klima školy
 • chceme umožnit žákům uplatnění svých dovedností, schopností
 • prezentovat svoji činnost na webových stránkách, školním časopise i v místním tisku

Stanovy školního parlamentu MZŠ Vracov:

 • členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně, v nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jeho místo zvolen jiný třídní zástupce
 • zvolený člen je povinnen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu, nemůže-li se zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat si za sebe náhradu
 • všichni členové parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 člen – 1 hlas, přítomní dospělí hlasovací právo nemají
 • povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o jednání na třídnických hodinách
 • rozhodnutí parlamentu jsou pro všechny žáky závazná
 • parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy
 • rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat
 • z každého zasedání školního parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce
 • jednání školního parlamentu se jako hosté mohou zúčastnit všichni žáci, učitelé i provozní zaměstnanci školy

Pravidla chování na půdě parlamentu:

 • nepřekřikovat se, naslouchat si, respektovat se
 • nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet
 • nepoužívat vulgární výrazy
 • řešit školní problémy
 • předávat jen nezkreslené informace
 • spolupracovat v týmu
 • zúčastňovat se schůzek a přicházet včas

Zápisy ze schůzek školního parlamentu

2. 11. 2021

16 11. 2021

Přílohy: