Kariérní poradenství

Vzdělání je schopnost porozumět druhým. (J. W. Goethe)
Neučíme se pro školu, ale pro život. (Seneca)
Praxe je nejlepší učitelka. (Cicero)

 

Pro rodiče (2023/2024):

Webové stránky k přijímacímu řízení

Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Také budou obsahovat možnost přihlášky na semináře, viz níže.

Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

 • o plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky
 • prostřednictvím výpisu z informačního systému,
 • o prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování, výsledků vzdělávání (CZVV),
 • o rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a o zveřejnění výsledků.
  Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz

Užitečné webové stránky:

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceSCIO
Zkoušky nanečisto
KVIC
Atlas školství

https://www.vyberskoly.cz/

http://www.jmskoly.cz/r/katalog

https://www.youtube.com/watch?v=TGeE3zq4T_g

https://www.infoabsolvent.cz

https://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/

https://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Maturitni

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/393-jednotna-prijimaci-zkouska-2024

 

 • všichni žáci odcházející na střední školy obdrží během měsíce října Atlas školství pro Jihomoravský kraj
 • k volbě SŠ pomáhají i stránky infoabsolvent a atlasskolstvi
 • aktuální informace z IPS v rámci našeho kraje a k veletrhům středních škol, týkajících se mimo jiné termínů výstav středních škol, naleznete zde: Informační a poradenské středisko (uradprace.cz)
 • Online veletrh středních škol MSK:  https://veletrh-skol.msk.cz/
 • loňská informativní brožura  Průvodce devítkou 2023-2024

Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše by měla přinést chystaná digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Umožnit to má novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a s níž vyjádřila souhlas vláda. Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce.

Pokud nabyde novela účinnosti, přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Termín pro podávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je do 30. listopadu 2023 (pouze papírovou formou)

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) – víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 –  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 – školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 –  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře
 • od 15. března do 23. dubna 2024 – školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 – pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 – rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol – prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.

od 19. do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 – školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu

21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června – třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí.

 

(2013/14) Důležité: V novém občanském zákoníku jsou úpravy vztahující se k přijímacímu řízení na střední školy (vyhl. MZ č. 98/2012 Sb. a vyhl.  MZ č. 79/2013 Sb.).  Spočívají v tom, že pokud student potřebuje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, musí přijít k lékaři kromě přihlášky i s formulářem Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.  Tento formulář musí být potvrzen lékařem ve 3 vyhotoveních, jeden z těchto formulářů potvrzených lékařem je pak nutné doručit na adresu školy společně s přihláškou ke studiu. Tato informace je nová a v podstatě část středních škol ani lékařů o tom neví, vše se uvádí teprve do chodu, a proto Vám přihlášku možná potvrdí i bez tohoto formuláře, jak už se i stalo.  Přesto Vás upozorňuji na tuto skutečnost.  Formuláře Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro jednotlivé maturitní i učební obory je nutno vyzvednout si na jednotlivých středních školách/jejich webových stránkách. Kam po ZŠ? Rozhodnu se správně?

Tyto a další otázky si kladou vycházející žáci. V 9. ročníku mají děvčata a chlapci předmět „Volba povolání“. Poznávají svou osobnost pro správnou volbu povolání, využívají své  poznatky v praxi, rozvíjejí své dovednosti a schopnosti,  uvědomují si podíl vlastní zodpovědnosti při rozhodování, získávají  přehled o nabídkách vzdělávání, umí si poradit v zátěžových situacích  spojených s přechodem ze ZŠ na SŠ,  uvědomují si rozdíl mezi školou a zaměstnáním, seznamují se s pracovními  příležitostmi v regionu. Sami zjistí, že na trhu práce jsou žádáni uchazeči s kladným, aktivním přístupem, ochotou učit se novým věcem a poznatkům.  Důležité je poznání, že vzdělání má trvalou hodnotu a že veškeré nabyté znalosti a dovednosti mohou využít v profesním životě.
Je nutné se rozhodnout zodpovědně, neboť první nasměrování do jisté míry může ovlivnit budoucí profesní život. Žáci i rodiče se mohou informovat u výchovné poradkyně, TU i ostatních pedagogů.

 

Desatero“ ke správné volbě povolání

 1. Rozhodující jsou mé předpoklady, schopnosti a zájmy.
  2. Diskutuj s VP, učiteli, rodiči a známými.
  3. Opatři si informační brožuru k volbě povolání.
  4. Vytvoř si seznam oborů, které tě zajímají a kterým by ses chtěl(a) věnovat.
  5. Vytvoř si seznam škol.
  6. Navštiv střední školy (DOD).
  7. Získej více informací o škole.
  8. Využij poradenských služeb – IPS (portal.mpsv.cz)
  9. Připrav se na přijímací zkoušky.
  10. V případě studijních či výchovných problémů navštiv PPP.

Ing. Jaroslava Trnková