Charakteristika školy

MZŠ Vracov je příspěvkovou organizací, která má celkem 49 zaměstnanců, z toho je 28 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky, 6 asistentů pedagoga, 6 správních zaměstnanců a 6 kuchařek.
Ve školním roce 2019 – 2020 navštěvovalo školu 383 žáků (222 na I. stupni, 161 na II. stupni). Žáci byli rozděleni do 18 tříd, devatenáctou – přípravnou třídu navštěvovalo 14 dětí, v zahraničí žije dlouhodobě 7 žáků.
Ve školním roce 2020 – 2021 navštěvuje školu 382 žáků (226 na I. stupni, 156 na II. stupni), kteří jsou rozděleni do 18 tříd. Deatenáctou třídu tvoří 13 žáků přípravné třídy, v zahraničí žije dlouhodobě 5 žákú.

Ve všech ročnících se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího plánu Škola pro život.

Od 3. ročníku škola vyučuje anglický jazyk, od 6. ročníku si žáci mohou zvolit druhý cizí jazyk – německý.

Ze nabídky volitelných předmětů si žáci na II. stupni letos vybrali:

 • Programování
 • Fyzikální praktika
 • Seminář z matematiky
 • Seminář z českého jazyka

Ve škole pracuje kroužek:

 • keramický
 • čtenářský
 • sportovní hry
 • dějepisný

Ve škole pracuje školní parlament, Spolek rodičů při MZŠ Vracov a Školská rada.

Co se nám podařilo

 • spolupráce se sociálním etopedem
 • spolupráce s odborem OSPOD
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • družba se ZŠ Močenok (SR)
 • dokončení veškerých úprav okolí školy (zahrada, dvůr, hřiště, školní družina)
 • konečná rekonstrukce šaten

Co nás čeká

CELOŠKOLNÍ PROJEKTY
PROJEKT Vánoce, vánoční dílny
PROJEKT Den zdraví
PROJEKT Den Země
PROJEKT 30. výročí sametové revoluce
ZAPOJENÍ DO DOTAČNÍCH PROJEKTŮ:
VÝZVA Č. 02_18_063 OPVV  Šablony II. – Učme se lépe2
(běží od 1. února 2019, finanční dotace je 1 525 868 Kč)

Hlavní úkol školy

Hlavním úkolem školy je neustálé zlepšování kvality výuky, navýšení počtu žáků, zvýšení počtu strávníků, zvýšení produktivity práce v hospodářské činnosti