Charakteristika školy

MZŠ Vracov je příspěvkovou organizací, která má celkem 45 zaměstnanců, z toho je 26 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky, 4 asistenti pedagoga, 6 správních zaměstnanců a 6 kuchařek.
Ve školním roce 2017 – 2018 navštěvovalo školu 383 žáků (224 na I. stupni, 159 na II. stupni). Žáci byli rozděleni do 18 tříd, devatenáctou – přípravnou třídu navštěvovalo 11 dětí.
Ve školním roce 2018 – 2019 navštěvuje školu 376 žáků (221 na I. stupni, 155 na II. stupni), kteří jsou rozděleni do 18 tříd. Deatenáctou třídu tvoří 14 žáků přípravné třídy, v zahraničí žije dlouhodobě 5 žákú.

Ve všech ročnících se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího plánu Škola pro život.

Od 3. ročníku škola vyučuje anglický jazyk, od 6. ročníku si žáci mohou zvolit druhý cizí jazyk – německý.

Ze nabídky volitelných předmětů si žáci na II. stupni letos vybrali:

 • Programování
 • Seminář z českého jazyka – čtenářské dílny
 • Seminář z matematiky
 • Seminář z českého jazyka
 • Německý jazyk

Ve škole pracuje kroužek:

 • keramický
 • čtenářský
 • dějepisný

Ve škole pracuje školní parlament, Spolek rodičů při MZŠ Vracov a Školská rada.

Co se nám podařilo

 • spolupráce se sociálním etopedem
 • spolupráce s odborem OSPOD
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • projekt Edison
 • družba se ZŠ Močenok (SR)
 • Výzva č. 02_16_022 OPVV „Ze života naší školy“ – projekt zjednodušeného vykazování – 1 000 461  Kč
 • Výzva č. 46 „Infrastruktura základních škol“- IROP, vybudování půdní vestavby (odborné učebny) – 27 000 000 Kč, projekt podán, nyní ve fázi jednání
 • dokončení veškerých úprav okolí školy (zahrada, dvůr, hřiště, školní družina)
 • konečná rekonstrukce šaten

Co nás čeká

CELOŠKOLNÍ PROJEKTY
PROJEKT Vánoce, vánoční dílny
PROJEKT Den zdraví
PROJEKT Den Země
PROJEKT 100 LET VZNIKU ČESKÉ REPUBLIKY
ZAPOJENÍ DO DOTAČNÍCH PROJEKTŮ:
VÝZVA Č. 22 , Šablony I. – Pokračovat v DOKONČENÍ realizace projektu.
VÝZVA Č. 63 , Šablony II. – Zapojíme se do pokračování projektu Šablony.

Hlavní úkol školy

Hlavním úkolem školy je neustálé zlepšování kvality výuky, navýšení počtu žáků, zvýšení počtu strávníků, zvýšení produktivity práce v hospodářské činnosti