Charakteristika školy

MZŠ Vracov je příspěvkovou organizací, která má celkem 50 zaměstnanců, z toho je 37 pedagogických pracovníků, 8 správních zaměstnanců a 5 kuchařek.
Ve školním roce 2021 – 2022 navštěvovalo školu 401 žáků (217 na I. stupni, 163 na II. stupni,15 v přípravné třídě) v celkem 19 třídách, v zahraničí žilo dlouhodobě 6 žáků.
Ve školním roce 2022 – 2023 navštěvovalo školu 410 žáků (219 na I. stupni, 169 na II. stupni), kteří byli rozděleni do 18 tříd. Devatenáctou třídu tvoří 15 žáků přípravné třídy, žáků z Ukrajiny bylo 9, v zahraničí žije dlouhodobě 7 žáků.

Ve školním roce 2023 – 2024 navštěvuje školu 405 žáků (221 na I. stupni, 171 na II. stupni, 13 dětí je v přípravné třídě), v celkem 19 třídách. V zahraničí žije dlouhodobě 6 žáků.

Ve všech ročnících se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího plánu Škola pro život.

Od 3. ročníku škola vyučuje anglický jazyk, od 6. ročníku si žáci mohou zvolit druhý cizí jazyk – německý.

Z nabídky volitelných předmětů si žáci na II. stupni letos vybrali:

 • Seminář z matematiky (6. – 7. ročník)
 • Seminář z českého jazyka (6. – 7. ročník)
 • Seminář z německého jazyka (6. -7. ročník)
 • Finanční gramotnost (8. ročník)
 • Čtenářská dílna (8. ročník)
 • Seminář z českého jazyka a matematiky (9. ročník)
 • Technické práce (9.ročník)

Ve škole pracuje kroužek:

 • Sportovní hry
 • Badatelský klub

Ve škole pracuje školní parlament, Spolek rodičů při MZŠ Vracov a Školská rada.

Co se nám podařilo

 • spolupráce se sociálním etopedem
 • spolupráce s odborem OSPOD
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • družba se ZŠ Močenok (SR)
 • videochaty  v anglickém jazyce se školou na Ukrajině
 • vybudování venkovních učeben
 • rekonstrukce šaten
 • dokončení nástavby s odbornými učebnami

Co nás čeká

CELOŠKOLNÍ PROJEKTY
PROJEKT Vánoce, vánoční dílny
PROJEKT Den zdraví
PROJEKT Den Země

ZAPOJENÍ DO DOTAČNÍCH PROJEKTŮ:
VÝZVA Č. 02_20_080 OPVV  Šablony II. – Učme se lépe3
(běží od 1. září 2021, finanční dotace je 790 598 Kč)

Hlavní úkol školy

Hlavním úkolem školy je neustálé zlepšování kvality výuky, navýšení počtu žáků, zvýšení počtu strávníků, zvýšení produktivity práce v hospodářské činnosti