Školní parlament

Při MZŠ Vracov byl zřízen žákovský parlament v 2. pololetí školního roku 2012 – 2013 jako žákovská zastupitelská organizace. Smyslem fungování parlamentu bylo zajištění vlivu žáků na rozhodování o záležitostech školy, získávání důležitých informací a hájení práv dítěte.

Parlament předkládá podněty, otázky, a návrhy vedení školy i učitelům, snaží se o optimální řešení problémů, zajišťuje prostor pro komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností a podíli se na chodu školy. Školní parlament se stal součástí Školního vzdělávacího programu.

Práce na půdě parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i ČR.

Podle této Úmluvy má dítě právo:

 • vyjádřit svůj názor a požadavek
 • na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti
 • na ochranu před jakoukoli diskriminací
 • získat a zveřejnit informace

Svou činnost parlament zaměřuje na:

 • zlepšení postoje každého žáka ke školní práci a vzájemnou pomoc žáků
 • hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem
 • pomoc při organizování chodu školy

Školní parlament má právo zejména:

 • vyjadřovat se k pravidlům školy a mimoškolní činnosti
 • podílet se aktivně na veškerém životě školy
 • přednést své návrhy vedení školy a učitelům

Školní parlament má povinnosti:

 • spolupracovat prostřednictvím svých zástupců s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel Školního řádu
 • respektovat společenská pravidla a zásady slušného chování
 • dbát na tradici školy a její dobrou pověst
 • přijmout plnou odpovědnost za své iniciativy
 • správně reprezentovat školu

Cíle školního parlamentu:

 • chceme být prostředníky mezi vedením školy, učiteli, žáky, zaměstnanci a zajišťovat zpětné vazby
 • chceme předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení školního majetku
 • chceme dohlížet na dodržování školního řádu, pomoci při zajišťování čistoty a pořádku
 • chceme připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd
 • chceme řešit připomínky a návrhy žáků, pomáhat při organizaci chodu školy a vytvořit tak příjemné klima školy
 • chceme umožnit žákům uplatnění svých dovedností, schopností
 • prezentovat svoji činnost na webových stránkách, školním časopise i v místním tisku

Stanovy školního parlamentu MZŠ Vracov:

 • členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně, v nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jeho místo zvolen jiný třídní zástupce
 • zvolený člen je povinnen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu, nemůže-li se zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat si za sebe náhradu
 • všichni členové parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 člen – 1 hlas, přítomní dospělí hlasovací právo nemají
 • povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o jednání na třídnických hodinách
 • rozhodnutí parlamentu jsou pro všechny žáky závazná
 • parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy
 • rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat
 • z každého zasedání školního parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce
 • jednání školního parlamentu se jako hosté mohou zúčastnit všichni žáci, učitelé i provozní zaměstnanci školy

Pravidla chování na půdě parlamentu:

 • nepřekřikovat se, naslouchat si, respektovat se
 • nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet
 • nepoužívat vulgární výrazy
 • řešit školní problémy
 • předávat jen nezkreslené informace
 • spolupracovat v týmu
 • zúčastňovat se schůzek a přicházet včas

Zápisy ze schůzek školního parlamentu

10. 10. 2018.docxStáhnout dokument
12. 12. 2018.docxStáhnout dokument
14. 11. 2018.docxStáhnout dokument
16. 1. 2019.docxStáhnout dokument
27. 2. 2019.docxStáhnout dokument
27. 3. 2019.docxStáhnout dokument

Přílohy: