Učíme se hrou – hodina přírodopisu jinak

Žáci 7. ročníku v hodině přírodopisu opakovali poznatky o rybách. S touto problematikou byli seznámeni v předchozích hodinách přírodopisu. Na těchto znalostech se odrážela náplň hodiny, kde byly využity aktivní výukové metody.

 

Ve třídě na lavicích na ně čekaly obrázky sladkovodních a mořských ryb s jejich popisem. Rozdělili se do skupin. Každá skupina, složená ze čtyř žáků, obdržela hrací kartu a plnila úkoly na šesti různých stanovištích:

1. pásma ryb – pojmenujte pásma ryb, přiřaďte k nim jejich charakteristiku a odpovídající obrázky ryb,

2. tajenka – vyluštěte tajenku,

3. ryby dravé a nedravé – sestavte odpovídající charakteristiky a obrázky dravých a nedravých ryb,

4. obrázek ryby – popište rybu na obrázku,

5. abeceda – napiš ke každému písmenu pojem nebo zástupce týkající se ryb např. P – plynový měchýř, postranní čára, pstruh,

6. kniha ryb – vyberte si dvě sladkovodní a dvě mořské ryby, vyhledejte je a pojmenujte za pomocí karet ryb, které máte na lavicích a vytvořte za pomocí internetu popis těchto čtyř ryb na kartičky.

Žáci si během aktivity osvojili sociální dovednosti potřebné pro práci ve skupině, jako např. prosazování svých názorů, nebo toleranci názoru ostatních. Vyzkoušeli si roli učitele v okamžiku prezentace své práce. To je přínosné jednak pro zlepšení žákova řečového projevu a za druhé si tím vyzkouší roli učitele. Žáci byli nuceni pracovat s textem. Dochází tak k rozvoji čtenářské gramotnosti a ke vzniku dovednosti, kterou je zaměření se pouze na klíčové informace. Hodina byla pro žáky velmi zábavná a žákům se velmi líbila.